Herroepingsplicht

 

  • GESCHILLEN

Alle geschillen met betrekking tot een verkoopcontract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement, te Gent, waarbij het Belgisch Recht exclusief toepasbaar is.

 

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan Het Europees platvorm.

 

Hierbij de link van het adres van het Europees platform voor de beslechting van geschillen omtrent overeenkomsten die online worden gesloten tussen een consument en een onderneming, gevestigd in Europa, voor zowel nationale als grensoverschrijdende overeenkomsten. Dit platform is operationeel sinds 15.02.2016. Ziehier de link naar de URL van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

 

Het doel van dit platform is de consument procedures van minnelijke geschillenregeling voor te stellen die worden aangeboden door gekwalificeerde entiteiten voor de behandeling van geschillen tussen consumenten en ondernemingen uit de Europese Unie. Als u betrokken bent bij een aanvraag tot onlinegeschillenbeslechting via dit platform of als u een dergelijke aanvraag wilt indienen, kunt u hulp vinden bij het ODR-contactpunt (online dispute resolution) dat vermeld staat op het platform.

 

HERROEPINGSRECHT

De klant beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de leveringsdatum van het product of producten om zonder redenen het product of de producten terug te sturen.

De klant beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de leveringsdatum van het product of producten om zonder redenen het product of de producten terug te sturen.

De klant mag het product of de producten pas retour zenden wanneer hij/zij schriftelijk melding heeft gemaakt van het recht van herroeping.

 

De klant dient met de volgende punten rekening te houden:

  • de kosten voor de retour zijn altijd ten laste van de klant. Het product of de producten dienen opgestuurd te worden naar: Berdien De Wilde, Kerkdreef 3.3, 3210 Linden (België).
  • de retourzendingen zijn steeds op risico van de klant. Zoekgeraakte of beschadigde goederen van retour gezonden producten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
  • gepersonaliseerde en/of op maat gemaakte producten worden nooit teruggenomen.

Als de retourzending niet voldoet aan deze voorwaarden dan komen deze niet in aanmerking om terugbetaald te worden.

 

TERUGSTORTINGSTERMIJN

De terugbetaling zal uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de herroeping geschieden. Het bedrag wordt terug gestort inclusief de initiële leveringskost. Indien de retourzending pas NA 14 dagen, na de verklaring van de herroeping in het bezit is van de ondernemer, dan heeft de ondernemer nog 14 dagen extra de tijd om het bedrag terug te storten.

Bij een deelretournering wordt de initiële leveringskost niet terugbetaald.